Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

 

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

 

Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Ürünleri A.Ş. (“RB”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması hususlarına büyük bir önem göstermekteyiz. Bu bilinçle, RB olarak her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

 

KVKK’da belirtildiği üzere RB tarafından veya RB’nin talimatı ile işlenmekte olan kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olduğumuz bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlamalar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

KVKK uyarınca kişisel verileriniz Veri Sorumlusu olarak Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Ürünleri A.Ş tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, RB tarafından sağlanan www.finish.com.tr isimli web sitesi üzerinden sağlanan isimli anket aracılığıyla otomatik olan yollarla ve doğrudan sizden toplanacaktır.

 

Toplanan kişisel verileriniz, internet sitemizi sizin ziyaretleriniz sonucunda edindiğimiz bilgilere göre şekillendirebilmek ve ürünlerimizin sunumunu da talepleriniz doğrultusunda değiştirebilmek amaçlarıyla işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz ile Finish tüketicileri hakkında pazar araştırılması yapılması ve diğer RB markalarımızın ürünleri dahil olmak üzere ürünlerimizin tanıtımının sağlanması için bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır. Son olarak, birtakım verileriniz web sitesinde yer alan çerezler aracılığı ile de toplanabilir ve işlenebilir. Çerezler ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

 

Toplanacak olan kişisel verileriniz arasında adınız, soyadınız, e-posta adresiniz dahil iletişim bilgileri ile ilgi alanlarınızı/alışkanlıklarınızı gösterecek şekilde tarayıcı ve online davranış verileriniz bulunmaktadır.

 

Toplanan kişisel verileriniz; RB tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, hukuka uygunluk sebebinin bulunduğu hallerde dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz/ bağlı ortaklıklarımız,/ şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve diğer 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarabilir.

 

RB, kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerin almak kaydıyla, Almanya’da bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyecek ve saklanacaktır.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, RB tarafından veya RB’nin sözleşmeli olarak birlikte çalıştığı diğer 3. kişilerce sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve yukarıdaki 2. ve 3. maddelerde yer verilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

 • Açık Rıza – KVKK m. 5/1

 

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız


İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de düzenlenen yöntemlerle RB’ye iletmeniz durumunda, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır.

 

KVKK’nın 11. maddesine göre ilgili kişi olarak haklarınız şunlardır;

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmeYukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak RB’ye iletebilirsiniz.

 

RB, KVKK’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler ile verilecek kararlar sebebi ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.