Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.
Reckitt Benckiser Ev ve Hijyen Ürünleri A.Ş. (“RB”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması hususlarına büyük bir önem göstermekteyiz. Bu bilinçle, RB olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, RB ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz.
KVKK’da belirtildiği üzere RB’de veya RB’nin talimatı ile işlenmekte olan kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olduğumuz bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlamalar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, RB tarafından sağlanan https://shop.finish.com.tr/ isimli web sitesi üzerinden otomatik olan yollarla ve doğrudan sizden toplanacaktır.
Toplanan kişisel verileriniz, sunduğumuz ürünleri sizin ziyaretleriniz sonucunda edindiğimiz bilgilere göre şekillendirebilmek ve ürünlerimize ilişkin bilgilendirmeleri ve marka tanıtımlarını talepleriniz doğrultusunda değiştirebilmek amaçlarıyla işlenebilecektir. Bizimle iletişime geçmeniz halinde ise sizin sağladığınız kişisel veriler soru ve şikayetleriniz doğrultusunda hareket edebilmemiz ve bu kapsamda sizinle iletişim kurabilmemiz maksadıyla işlenecektir. Son olarak, birtakım verileriniz internet sitesinde yer alan çerezler aracılığı ile de toplanabilir ve işlenebilir. Çerezler ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.
Toplanacak olan kişisel verileriniz arasında adınız, soyadınız, yaşınız, cinsiyetiniz ve e-posta adresiniz ve mesaj içeriğiniz bulunmaktadır. Ayrıca paylaşmayı istemeniz durumunda adres bilgileriniz, telefon numaranız, ürün kodunuz ve lot numaranız da işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.
Buna ek olarak, rıza vermeniz durumunda doğrudan sizden toplanmış olan e-posta adresinize veya telefon numaranıza ürünlerimiz ile ilgili pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletiler de gönderilebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olarak, hukuka uygunluk sebebinin bulunduğu hallerde dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz/bağlı ortaklıklarımız/şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve diğer 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarılabilir.
RB, kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerin almak kaydıyla, Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz RB tarafından sağlanan https://shop.finish.com.tr/ isimli web sitesi üzerinden toplanarak yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde işlenecektir.

  1. Açık Rıza – KVKK m. 5/1
  2. Veri Sorumlusu’nun Meşru Menfaati – KVKK m. 5/2 f

KVKK m. 5/1 ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sizlerden alınan onay ile elektronik posta adresinize ve/veya telefon numaranıza ileti gönderilebilecektir. Bu onayı vermek zorunda olmadığınızı ve onay verdikten sonra her zaman reddetme hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

5. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Veri Sorumlusu’na iletmeniz durumunda, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır.
KVKK’nın 11. maddesine göre ilgili kişi olarak haklarınız şunlardır;

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. f) KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak RB’ye iletebilirsiniz.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ilgili talebinizi ekli formu kullanarak RB’ye iletebilirsiniz. Ekli formun kullanımı ve formun gönderileceği adres ile ihtiva etmesi gereken bilgiler KVKK’ya göre belirlenmiş olup ilgili açıklamalar formda yer almaktadır.
RB KVKK’da olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler ile verilecek kararlar sebebi ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

EK – 1: Başvuru Formu

6698 sayılı KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan veri sahiplerinin hakları, RB’nin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilmiştir.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereği, söz konusu haklara ilişkin bildirimin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak, şahsen kimlik teyitli olarak, noter marifetiyle veya KEP adresi ile RB’ye iletilmesi gerekmektedir. Eğer e-posta adresiniz sistemimizde daha önceden kayıt altına alınmış ise bizlere verikoruma@rb.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Başvurunun Gönderileceği Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower No:209-A D2 Levent/İstanbul
Başvurunun Gönderileceği Birim: HUKUK
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Başvurunun gönderileceği zarf üzerinde “KVKK Veri Sahibi Bilgi Talebi” yazılmalıdır

Yukarıda belirtilen şekilde tarafımıza iletilmiş olan başvurunuz, KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede yanıtlandırılacak olup, bu süre en fazla otuz gün olacaktır. Yanıtlarımız, KVKK’nın aynı maddesi gereği yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır.

1. Veri Sahibi Bilgileri:

Adı:
Soyadı:
Doğum Tarihi:
T.C. Kimlik No:
Telefon No:
E-Posta Adresi:
Adres:

2. RB İle Olan İlişkiniz

Lütfen RB ile olan ilişkinizi belirtiniz.

[ ] Müşteri [ ] Tedarikçi/İş Ortağı [ ] Çalışan
[ ] İş Başvurusunda Bulunan [ ] Diğer

3. Talebiniz

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi belirtiniz. Aksi yönde bir talebiniz olmaması halinde tarafınıza gönderilecek yanıt yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

İşbu başvuru formu, KVKK’da belirtilen azami sürede size cevap verebilmek için kişisel verilerinizin daha doğru ve eksiksiz bir şekilde belirlenebilmesi için düzenlenmiştir. RB, veri sahibinin kimlik ve yetkisini tespit veya teyit için ek evrak talep edebilir.
İşbu formu imzalamak ve tarafımıza iletmek suretiyle form kapsamında belirttiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgileri ve talepleri iletmek konusunda yetkili olduğunuzu taahhüt etmektesiniz. Formda belirtilen bilgilerin hatalı olması, güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru yapılmasından dolayı RB’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını da kabul etmektesiniz.
İmza:
Tarih: